Serveis Fecalon

Serveis Fecalon

SERVEIS I AVANTATGES DELS FEDERATS A FECALON

TRÀMITS DAVANT ELS AJUNTAMENTS:
- Llicències d’obres.
- Llicències d’Obertura i de Funcionament de tot tipus d’activitats.
- Sol·licituds de llicències d’ocupació de via pública (terrasses, carpes, etc..)

- Assessorament en inspeccions sonomètriques i en expedients sancionadors

- Sol·licituds d’ampliacions horàries en supòsits especials.
 

TRÁMITS DAVANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

- Negociacions a nivell general de tots els Federats en matèria d’horaris i catalogació
- Negociacions a nivell de tots els Federats en aquells aspectes normatius que són competència de la Generalitat i que afecten al Sector (Negociació d’un Reglament que desenvolupi la Llei de Policia de l’Espectacle, Activitats Recreatives i Establiments Públics, Decrets reguladors de la professió de la nova figura de controlador d’accessos, Regulació dels aspectes relatius a caducitat de llicències d’activitats, etc..).
- Participar i impulsar en la redacció del projecte de Llei de la nova Llei reguladora de les activitats dedicades al sector de l’oci nocturn.
- Assessorament en actuacions inspectores i sancionadores portades a terme pels agents del Cos dels Mossos d’Esquadra (Unitat Regional de la Policia Administrativa o Seguretat Ciutadana) en diferents matèries (fulls de reclamació, menors, horari, etc..).

ALTRES SERVEIS:

- Selecció de Personal i controls de qualitat.
- Plans de formació i cursos de reciclatge per a l’empresari i per als seus empleats.
- Formació especialitzada continuada impartida per professorat altament qualificat.
- Assessorament en matèria de gestió medi ambiental.
- Assessorament en matèria de Prevenció de riscos laborals.
- Assessorament en matèria d’innovació tecnològica aplicada al sector de l’oci nocturn.
- Assessorament en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica 15/99).
- Assessorament en matèria de Sistemes Tecnològics de Gestió documental.
- Serveis de comunicació i publicitat per als locals.
- Gestió i tràmits per a la obtenció de subvencions.

ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALITZADA:

- Amb la quota, tramitació gratuïta d’un expedient administratiu sancionador per local fins a esgotar la fase administrativa (tancaments de locals temporals i cautelars, imposició de sancions econòmiques, reduccions horàries, etc…, .
- Assessorament i direcció lletrada en tot tipus de procediments judicials (civils, penals, laborals, fiscals, contenciosos-administratius, mercantils, etc..) amb una reducció de fins a un 50% en els honoraris fixats per l’Il·lustre Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.
- Assessorament en la negociació i signatura de tot tipus de contractes (lloguer, compra-vendes, traspassos, opcions de compra, etc..), amb la mateixa reducció d’honoraris de fins a un 50%.